සොදුරු සිහිනයකි රෑ

Mirigama Youth Center

89 OL / 92 A/L Unity Welfare

More info

SONDURU SIHINAYAKI RAA GEETHAVALIYA

සොදුරු සිහිනයකි රෑ  event thumbnail
Ticket Prices

5000 LKR SEATING

5,000 LKR

3000 LKR SEATING

3,000 LKR

2000 LKR SEATING

2,000 LKR

1000 LKR SEATING

1,000 LKR